Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/i-rckomora.cz/i-rckomora.cz/wp-content/plugins/weglot/src/services/class-option-service-weglot.php on line 334

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home/i-rckomora.cz/i-rckomora.cz/wp-content/plugins/weglot/src/services/class-option-service-weglot.php on line 334

Legislativa CZ a RU

Don't hesitate, drop us a line

Zdroje financování z EU

Pro Českou republiku byly v programovém období 2014–2020 vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Oproti programovému období 2007–2013 došlo v systému čerpání z evropských fondů k zavedení některých novinek, na evropské i české úrovni.

Co je nového v programovém období 2014-2020?

Oproti programovému období 2007-2013 došlo v systému čerpání z evropských fondů k zavedení některých novinek. A to na evropské i české úrovni. Mezi nejdůležitější z nich patří:

  • rozšíření počtu zapojených fondů (nově i EAFRD a EMFF, tedy fondy politiky rozvoje venkova a Společné námořní a rybářské politiky)
  • nastavení systému předběžných podmínek
  • vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených indikátorů)
  • finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec)
  • vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů;
  • vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací.

V českých podmínkách mezi hlavní novinky patří především:

  • snížení počtu programů (snížení počtu tematických OP a ustavení jednoho Integrovaného regionálního operačního programu na místo původních sedmi ROPů)
  • koncepce Jednotného metodického prostředí (má zajistit stejná pravidla skrze celý systém)
  • rozšířené fungování monitorovacího systému (zjednodušení administrativy, žadatel již nebude muset tisknout žádné papíry).

Programy pro období 2014-2020

Přehled programů pro období 2014-2020

Základním nástrojem pro podporu českých podnikatelů z fondů Evropské unie v programovacím období 2014-2020 je Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Státní dotace a programy podpory

Nabídka podpůrných programů financovaných ze státního rozpočtu České republiky a z dalších zdrojů – malé a střední podniky, regionální rozvoj, cestovní ruch, podpora bydlení. Zvláštní rubrika je věnována programu Zelená úsporám. Rubrika je průběžně doplňována o další informace.

Nabídka podpůrných programů pro malé a střední firmy, které jsou financované ze státního rozpočtu ČR.

Podpora zemědělství z prostředků státního rozpočtu ČR, v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie i z jiných zdrojů.

Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech.

Nabídka podpůrných programů pro oblast výzkumu a vývoje financovaných ze státního rozpočtu ČR.

Nabídka podpůrných programů pro oblast rozvoje bydlení financovaných ze státního rozpočtu ČR. Podpora je relizována zejména prostřednictvím programů podpory bydlení MMR a SFRB a prostřednictvím programu PANEL.

Související informace

Ucelený přehled nabídky služeb státu a jeho specializovaných institucí pro exportéry (CzechTrade, ČEB, EGAP, zastupitelské úřady). Základní dokumenty proexportní politiky ČR.

Informace týkající se regionálního uspořádání v ČR, regionů soudržnosti, kontakty na regionální kanceláře institucí, aktuální rozvojové programy, informace z krajů, regionální statistiky, …

Malé a střední podnikání

Rubrika obsahuje základní informace týkající se přímé i nepřímé podpory malých a středních podniků v tuzemské ekonomice.

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020

Jednou z priorit vlády ČR je podpora konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů, kteří reprezentují více než 1 milion ekonomických subjektů v ČR, tj. 99,84 % všech podnikatelů. Současně zaměstnávají přes 1,8 mil. zaměstnanců, na vývozu se podílí cca 51 % a na dovozu cca 56 %. Malé a střední podniky hrají významnou roli pro rozvoj endogenního potenciálu jednotlivých krajů v České republice, protože jsou významně podnikatelsky i společensky spjaty s daným regionem a tvoří regionální podnikatelskou páteř.

Zákon 47/2002 o podpoře malého a středního podnikání

Zákon upravuje systém a nástroje státní podpory MSP (mimo zemědělskou a lesnickou prvovýrobu). Zákon definuje formy (návratná finanční výpomoc, dotace, finanční příspěvek, záruka, úvěr se sníženou úrokovou sazbou) a oblasti podpory (mj. projekty zaměřené na investice, hospodářské a technické poradenství, získávání informací o podnikání, projekty výzkumu a vývoje, nová pracovní místa, účast na veletrzích).

Definice MSP

Žadatelé o podporu v programech pro malé a střední podniky (MSP) musí jako příjemci veřejné podpory od 1. ledna 2005 splňovat novou definici Evropské unie pro MSP, která vstupuje v platnost pro členské země EU ke stejnému datu.

Co jsou klastry, jak a proč klastry fungují a jaký přínos mohou organizace, ať už jde o velkou či malou firmu, obchodní komoru, univerzitní fakultu, výzkumnou organizaci, státní správu nebo krajskou samosprávu, mít z vládní klastrové politiky nebo podpůrného programu.

Problematika managementu malých a středních podniků a firem, tzn. procesu řízení jednotlivých vnitropodnikových činností, jehož cílem je zvýšení efektivnosti fungování těchto firem

Speciální programy podpory exportu Ruské federaci https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/